Rett sindrom je genski poremećaj koji se smatra delom autističnog spektra, a osobe sa ovom dijagnozom se nose sa nizom zdravstvenih i razvojnih problema. Muška deca najčešće ne prežive trudnoću, dok ženske osobe sa dijagnozom Rett sindroma imaju životni vek oko 40 godina. Stoga nam je drago da možemo preneti vest da je nauka na korak od genske terapije za ovaj sindrom.

Originalna vest: https://rettsyndromenews.com/news/taysha-launches-clinical-program-evaluating-tsha-102-gene-therapy-rett/

Taysha pokreće klinički program za testiranje TSHA-102 genske terapije

Steve Bryson, PhD |6. april 2022.
Taisha Gene Therapies je pokrenula klinički razvoj TSHA-102, potencijalne genske terapije za Retov sindrom.

Ovaj potez je usledio nakon nedavnog odobrenja zahteva za kliničko ispitivanje (CTA) od strane Health Canada. Univerzitetski klinički centar za majku i dete Sainte-Justine, u Montrealu, služiće kao početna klinička lokacija, pod upravom glavnog istraživača Else Rossignol, MD, pedijatrijskog neurologa specijalizovanog za neurogenetiku.

Klinički podaci rane faze 1/2 za TSHA-102 se očekuju do kraja ove godine.

„Uzbuđeni smo što ćemo unaprediti TSHA-102 kao prvu gensku terapiju u kliničkom ispitivanju za lečenje ovog razornog neurorazvojnog poremećaja i radujemo se što ćemo izvesti preliminarne kliničke podatke faze 1/2 do kraja 2022. godine,“ Suyash Prasad glavni medicinski službenik i šef istraživanja i razvoja kompanije Taisha, rekao je u saopštenju za javnost.

Taisha je takođe objavila pozitivne pretkliničke podatke koji podržavaju CTA, uključujući studiju efikasnosti na Retovom modelu miša i toksikološku studiju na neljudskim primatima.

Ovi pretklinički podaci biće predstavljeni na naučnom skupu Međunarodne fondacije za Reto sindrom (IRSF) , koji će se održati od 26. do 27. aprila u Nešvilu, Tenesi.

„I dalje smo veoma ohrabreni terapeutskim potencijalom TSHA-102“, dodao je Prasad.

Injekciono primenjena u tečnost kičmenog kanala (intratekalno), genska terapija koristi bezopasni adeno-povezan virus da obezbedi kopiju gena MeCP2, koji je neispravan u većini Ret slučajeva. Ovaj gen kodira protein MeCP2, koji igra vitalnu ulogu u razvoju i funkciji mozga.

TSHA-102 sadrži kraću ali funkcionalnu verziju MeCP2 koja se aktivira samo u nervnim ćelijama. Takođe ima samoregulatorni supresor koji se naziva autoregulatorni element koji reaguje na miRNA, ili miRARE, koji sprečava toksičnu prekomernu ekspresiju (višak proizvodnje) MeCP2 proteina.

„Lečenje Retovog sindroma terapijom zamene gena zahteva pristup koji može bezbedno da reguliše ekspresiju transgena na genotipski način po pricipu “ćelija po ćelija” bez izazivanja štetnih efekata povezanih sa prekomernom ekspresijom“, rekao je Prasad.

Farmakološka aktivnost TSHA-102 je procenjena na tri nivoa doze i tri starosne grupe u Retovom modelu miša kome je nedostajao mišji ekvivalent MeCP2 gena. Jednokratna intratekalna injekcija značajno je povećala preživljavanje na svim nivoima doze, pri čemu su nivoi srednjih do visokih doza poboljšali preživljavanje u svim starosnim grupama u poređenju sa kontrolnim grupama.

Tretman je takođe značajno poboljšao telesnu težinu, motoričku funkciju i stanje pluća kod Ret miševa. Dodatna studija na novorođenim miševima je u toku, sa preliminarnim podacima koji ukazuju na normalno preživljavanje.

Šestomesečna toksikološka studija, koju su regulatori zahtevali u skladu sa standardima dobre laboratorijske prakse (GLP), ispitala je distribuciju, toksikološke efekte i mehanizam delovanja TSHA-102 kod neljudskih primata u tri nivoa doze. DNK analiza je pokazala da je terapija raspoređena u više područja mozga i kičmene moždine.

Primetno je da je nivo MeCP2 informacione RNK, molekula koji nosi genetske informacije za stvaranje MeCP2 proteina, bio nizak, uprkos visokim nivoima isporučene DNK, što sugeriše da je element miRARE ograničio proizvodnju MeCP2 proteina kako je dizajnirano. Shodno tome, nije bilo toksične prekomerne ekspresije, nije bilo promene u ponašanju primata i nije bilo štetnih nalaza tkiva.

„Robusni pretklinički paket podataka TSHA-102 podržava i potvrđuje bezbednu i kontrolisanu regulaciju ekspresije transgena pomoću miRARE, nove ciljne sekvence koja reaguje na informacionu RNA i koja je isključivo licencirana za Taisha“, rekao je Prasad.

Ovi podaci „pojačali su povoljan bezbednosni profil TSHA-102 na svim testiranim nivoima doze, uključujući doze do 4 puta veće od pretpostavljene kliničke početne doze“, dodao je Prasad.

Taisha je nedavno najavila stratešku inicijativu za određivanje prioriteta kako bi se isključivo fokusirala na razvoj genskih terapija za Retovu i generalizovanu aksonalnu neuropatiju – nasledni progresivni neurodegenerativni poremećaj uzrokovan mutacijama GAN gena i karakterisan oštećenjem motornih i senzornih nerava.

„Pooštravamo naš strateški fokus na davanje prioriteta ključnim programima koji su usmereni na registraciju u GAN-u, koji ima procenjenu populaciju pacijenata koji se mogu adresirati od 5.000 širom sveta, i Retov sindrom, koji pogađa preko 350.000 pacijenata širom sveta“, RA Session II, predsednik, osnivač , i izvršni direktor kompanije Taisha, u posebnom saopštenju za javnost.

„Da bi se povećala operativna efikasnost, aktivnosti za druge tekuće kliničke programe biće svedene na minimum i sva dodatna istraživanja i razvoj će biti pauzirani“, dodao je Session.